Zimbabwe

Zimbabwe

We are a resourcing & equipping ministry; working to equip the Body of Christ to make fruitful disciples (not just converts). Church leaders are equipped with resources to disciple and establish their congregations to become fruitful growing disciples, setting individuals, families, ministries and communities alive and free in Christ through genuine repentance and faith in God. Believers are enabled to understand who they are in Christ and to resolve all personal & spiritual conflicts (including those with deeper issues) and learn to renew their minds so they can walk daily in freedom.

John 8:32 "And you will know the truth and the truth will set you free".

 

 

Tinobatsira vatungamiri vemakereke nezvinhu zvinobatsira vanhu vemukereke mavo kuva vateveri vaJesu vanobereka michero (kwete kuti zvingoperera pakutendeuka chete). Vatungamiri vemakereke vanobatsirwa nezvinhu zvinodzidzisa, kukurudzira nokubatsira vanhu vemukereke mavo kuti vadzike midzi vave vadzidzi vanoramba vachikura nokubereka michero. Izvi zvinotanga kushandura mumwe nomumwe wevatendi, zvobata mhuri, shumiro uye nharaunda dzatinogara kuti dzive neupenyu uye rusununguko munaKristu kuburikidza nekutendeuka kwezvirokwazvo uye rutendo muna Mwari. Kuburikidza nokunzwisisa hunhu hwavo munaKristu, vatendi vanoziva nzvimbo yavo munaKristu, vogadzirisa kupokana kwose nehondo dziri muupenyu hwavo nomumweya yavo (kusanganisira zvinhu zvakadzikadzika), uye kudzidza kushandura mifungo yavo kuti vafambe murusununguko zuva nezuva.

 

Johane 8:32 "Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai".

 

email addresses: tessramba@yahoo.co.uk or mrstesssmith@gmail.com